CBIDO

Community Based Inclusive Development Organization Karagwe (CBIDO) is een stichting met een kantoor in Karagwe District, Kagera Regio in Tanzania. De organisatie is actief sinds 2019 en is een afsplitsing van KCBRP in de Karagwe district met CBR (gemeenschap gebaseerde rehabilitatie) gericht op kinderen/jongeren met een handicap tot de leeftijd van 25 jaar.KCBRP heeft al sinds 2004 ervaring in CBR, welke ervaring CBIDO heeft meegenomen. CBIDO is gespecialiseerd in Community Based Rehabilitation (CBR). CBR programma’s implementeren, trainingen, beroeps opleidingen/ontwikkelen van vaardigheden en onderzoek zijn de kern van hun werk. CBIDO heeft CBR als strategie dat zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een handicap.  Deze strategie houdt in dat er dicht wordt samen gewerkt met mensen met een handicap, hun families, en alle stakeholders op lokaal, nationaal en internationaal niveau. In hun geval zijn stakeholders meestal gemeenschapsleiders (zoals chiefs/dorpsleiders), religieuze leiders, school besturen, speciaal onderwijs, beroepsopleidingen, overheids- en privé ziekenhuizen, buren, sport verenigingen, en het belangrijkst lokale en nationale overheden. Samen met deze groepen werken wij om personen met een handicap mee te laten tellen en mee te laten participeren in alle domeinen van het gemeenschapsleven.

Hun missie is om ervoor te zorgen dat personen met een handicap en andere kansarme groepen, worden gerespecteerd in de gemeenschap door te lobbyen en vragen voor hun rechten, rehabilitatie door fysiotherapie en gezondheidszorg, door het aanbieden van gelijke kansen en handicap vriendelijke infrastructuur in onderwijsinstellingen, en het (economisch)zelfstandig worden door het aanbieden van kansen door eigen inkomen te  creëren.

CBIDO richt zich vooral op het wegnemen van discriminatie tegen kinderen en jongeren met een handicap in Karagwe district door het gebruik van CBR interventies/strategie. De volgende hoofd domeinen worden in de CBR methode vooral gebruikt:

 Gezondheidszorg

In dit domein, richt CBIDO zich  op het ondersteunen van personen met een handicap om het hoogste niveau van gezondheid te bereiken dat voor hen mogelijk is d.m.v. samenwerking met ziekhuizen, en buitenlandse organisaties die operaties verzorgen. CBIDO werk met vrijwilligers in alle dorpen, die de huisbezoeken doen.

Onderwijs

Binnen dit domein probeert CBIDO om kinderen zoveel mogelijk in lokale scholen op te nemen zodat ze worden opgenomen zoals andere kinderen uit hun gemeenschap. Dit kan door het creëren van extra faciliteiten in scholen, het verzorgen van vervoer, etc.

Levensonderhoud

Dit programma richt zich op het verhogen van de aantal vaardigheden d.m.v onderwijs en trainingen en bij het opzetten van bedrijfjes en het verkrijgen van werk.

Sociaal

Deze tak richt zich op volle participatie in het dagelijkse sociale leven door personen met een handicap, door het creëren van bewustzijn in de gemeenschap het wegnemen van stigma’s

Empowerment

Dit programma richt zich op het direct betrekken van personen met een handicap, hun families en de gemeenschap bij alle beslissingen die hun eigen leven aangaan. Door voorlichting het verkrijgen van een verhoogde bewustwording en acceptatie.

In Tanzania heerst nog veel stigma over handicaps. Personen begrijpen het niet en wijzen het soms toe aan hekserij. Kinderen worden vaak verstopt in hun huis zodat de buitenwereld  er geen weet van heeft, vaak verlaten vaders het gezin omdat zij de moeder de schuld geven van de handicap. Moeders kunnen moeilijk het huis verlaten door de grote zorg, waardoor zij sociaal geïsoleerd worden en hun land niet kunnen bewerken wat tot honger leidt

CBIDO werkt in 6 gemeentes met in ieder dorp vrijwilligers (Community Health workers) welke huisbezoeken doen iedere week. CBIDO heft ook een centraal centrum waar kinderen voor intensieve fysiotherapie, ergo, counseling en voor voedingsadviezen kunnen komen en ouders en vrijwilligers voor trainingen. Ook wekelijks doen  maatschappelijk werkers en counselors huisbezoeken.  Hiernaast worden ook er regelmatig klinieken gehouden in de dorpen voor verschillende gezondheidszorg , waarbij vaak ook een arts uit het lokale ziekenhuis mee gaat.

Stichting Benjamin heeft in 2017 via KCBRP een eenmalige donatie gedaan voor fysiomaterialen. Vanaf 2019 is een partnerschap aangegaan voor langere tijd nu met CBIDO en zijn wij de strategische partner geworden (patron) en begeleiden het project in de verdere ontwikkeling en geven capaciteitsopbouw.  In 2020/2021 is men begonnen aan een pilot project om dicht met de overheid samen te werken en een Gehandicapten Preventie en Rehabilitatie programma op te zetten. In 2024 is hiervoor een MoU ondertekend met de district overheid en met verschillende gemeentes (wards). Het programma is van en voor de gemeenschap en wordt door de overheid en gemeenschap gerund. CBIDO geeft training en ondersteuning en co-financiert het programma voor 3 jaar. Waarbij de operationele kosten voor 1/3 worden gedeeld, na 3 jaar trekt CBIDO verder naar andere gemeentes en uiteindelijk naar andere districten, waarna het programma door blijft lopen door de overheid en gemeenschap. Het eerste district is Karwagwe.